دکتر ابوذر اسفندیاری پور شهردار گالیکش
شهردار سابق علی‌آباد از سال ۱۳۹۶ الی ۱۴۰۰
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی گرگان و دکتری عمران است و از سوابق وی میتوان به عضویت در کمیته آموزش سازمان نظام مهندسی استان گلستان و ریاست سازمان نظام مهندسی شهر فاضل آباد اشاره کرد

فهرست