مسئولین شهرداری شهر گالیکش

ابراهیم فرامرزی

مسئول واحد فنی و شهرسازی

موسی خسروی

مسئول واحد اداری و دبیرخانه

حسن ابوالتختی

مسئول واحد آتش نشانی

علیرضا کیخا

مسئول واحد مالی

حمید قربانی

مسئول واحد درآمد

قاسم مخی زاده

مسئول واحد سرمایه گذاری

محسن برومند

مسئول واحد عمران و شهری

سید محمود حسینی زاده

مسئول واحد روابط عمومی

ناصر افضلی

مسئول واحد کارپردازی

سیدرضا حسینی

مسئول واحد حقوقی و قرارداد ها

محد خسروی

مسئول واحد نقلیه و موتوری

سید محسن حسینی

مسئول دفتر شهردار

زهرا خسروی

مسئول واحد نوسازی

رضا خسروی

مسئول بازرسی و اجرائیات

علی ایمانی

مسئــول خدمات شهری شهـرداری

محمد رضا بیات کوهسار

مسئول واحد تاکسی رانی

علی وزیری

مسئول واحد تاسیسات و انبار

یحیی شیری

مسئول واحد فضای سبز

جواد خسروی

مسئـول واحـد کسـب و پیشـه

حسین سیجانی

دبیر شورای اسلامی شهر

سیـد بلال حسینـی

مسئــول کارگاه سنگ شکن شهرداری
فهرست