ابراهیم سنچولی

رئیس شورای اسلامی شهر

زهرا رنگریز

نائب رئیس شورای اسلامی شهر

ولی زمانی

خزانه دار شورای اسلامی شهر

مصطفی عرب

عضو شورای شهرستان

حسین صفری

عضو شورای اسلامی شهر

اخبار شورای شهرستان گالیکش

فهرست