حسین صفری

رئیس شورای اسلامی شهر

* در حال تکمیل

ابراهیم سنچولی

نائب رئیس شورای اسلامی شهر

* در حال تکمیل

ولی زمانی

خزانه دار شورای اسلامی شهر

* در حال تکمیل

مصطفی عرب

عضو شورای شهرستان

* در حال تکمیل

زهرا رنگریز

عضو شورای اسلامی شهر

* در حال تکمیل

اخبار شورای شهرستان گالیکش

فهرست