عابدین خسروی

رئیس شورای اسلامی شهر

*رئیس شورای اسلامی شهر
*رئیس کمیسیون برنامه و‌بودجه شورا
*نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون ماده صد بدوی ‌
*نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون فضای سبز
*عضو کمیسیون عمران شورا

موسی پارسیان

نائب رئیس شورای اسلامی شهر

*نائب رئیس شورای اسلامی شهر
*نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون تجدید نظر ماده صد
* عضو کمیسیون برنامه بودجه
*رئیس کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر
*عضو کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر

مجتبی خسروی

خزانه دار شورای اسلامی شهر

*خزانه دار شورای اسلامی شهر
* نائب رئیس شورای اسلامی استان
*نماینده شورای شهر در کمیسیون ماده 77
*عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر
*عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر
*نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون تحویل

حمید رضا خانی راد

منشی شورای اسلامی شهر

*منشی شورای اسلامی شهر
*نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون معاملات
*عضو کمیسیون فرهنگی شورای شهر
* عضو کمیسیون برنامه و‌بودجه

اله یار خسروی

عضو شورای اسلامی شهر

*عضو شورای اسلامی شهر
*عضو کمیسیون برنامه و‌ بودجه شورای شهر
*رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر
*نماینده شورای اسلامی شهر در کمیسیون بند 20 ماده 55

اخبار شورای شهرستان گالیکش

فهرست